POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje ogólne

1. Firma PRO Marcin Urbański prowadząca działalność gospodarczą pod adresem Kasztanowa 1, 40-670 Katowice pod numerem NIP: 634-251-72-06 zgłoszoną do CEIDG. Przestrzega obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. z póź.zm. „ O ochronie danych osobowych”. Zgodnie z powyższym firma PRO Marcin Urbański ma prawo do przetwarzania danych osobowych podanych za pośrednictwem formularza internetowego wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Za dodatkowa zgodą może wykorzystywać podane dane w celach marketingowych.

2. Administratorem danych osobowych użytkowników sklepu internetowego www.wszystkodowarsztatu.pl jest PRO Marcin Urbański. Klient w każdym momencie ma prawo do dostępu do podanych danych oraz ich edycji, które znajdują się w bazie danych osobowych sprzedawcy. Klient ma także prawo do żądania zaprzestania wykorzystywania danych w celach związanych z realizacją zamówienia i w celach marketingowych, jeżeli Klient wyraził dodatkową zgodę.

3. Warunkiem koniecznym korzystania ze sklepu internetowego www.wszystkodowarsztatu.pl jest podanie niezbędnych danych do realizacji zamówienia. Dane niezbędne do realizacji zamówienie to: (adres e-mail, numer telefonu, dane adresowe w przypadku faktury VAT podanie danych niezbędnych do jej wystawienia). Podanie w/w danych jest obowiązkowe i konieczne. Podane dane będą przetwarzane tylko przez czas niezbędny do prawidłowej realizacji zamówienia i ewentualnej reklamacji.

4. Współużytkownikami danych osobowych klientów mogą być podmioty współpracujące ze sklepem www.wszystkodowarsztatu.pl. Do takich podmiotów można zaliczyć firmy tylko i wyłącznie: firmy dostarczające przesyłki lub firmy pośredniczące w płatnościach internetowych (iMoje ING).

5. Firma PRO Marcin Urbański nie udostępnia i nie będzie udostępniać danych osobowych klientów do innych celów niż związanych z realizacją i przetwarzaniem zamówienia. Tym samym dane osobowe nie są w żaden sposób profilowane i nie występuje efekt profilowania danych Pani/Pana danych.

6. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRO Marcin Urbański NIP:634-251-72-06 z siedzibą w Katowicach przy ul. Kasztanowej 1
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zakupu towaru w Sklepie Internetowym https://www.wszystkodowarsztatu.pl
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody uniemożliwia założenie konta / realizację zamówienia.

7. Klient ma możliwość składania żądania z zakresu informacji o danych, lub ich przetwarzania, w formie elektronicznej. Taka funkcja jest dostępna po zalogowaniu się indywidualnego konta Klienta i pozwala na wygenerowanie pliku o rozszerzeniu *.pdf, który pozwala na pełną informację w tym zakresie.

8. Firma PRO Marcin Urbański dokładam wszelkich starań i korzysta ze wszystkich dostępnych środków, w celu zachowania tajemnicy związanej z danymi osobowymi oraz ich należytego zabezpieczenia.

9. Informujemy Panią/Pana o prawie do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego.

10. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).